Zistenie rodinných príslušníkov

Zistenie rodinných príslušníkov v našej detektívnej kancelárii predstavuje komplexný prístup k vyhľadávaniu a identifikácii osôb s rodinnými väzbami na klienta. Táto služba bola navrhnutá tak, aby pomohla ľuďom znova nadviazať kontakt s príbuznými, s ktorými stratili spojenie, či už v dôsledku migračných pohybov, rodinných konfliktov, adopcií, alebo iných životných okolností.

Zistenie rodinných príslušníkov - detektívne služby

Koľko stojí zistenie rodinných príslušníkov?

Základná cena za túto službu začína od 800 EUR. Táto suma môže slúžiť ako vstupný bod pre základné služby, ale finálna cena sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov.

Faktory ovplyvňujúce cenu:

  1. Hĺbka vyšetrovania: V niektorých prípadoch môže byť potrebná rozsiahla analýza historických záznamov, zatiaľ čo v iných môže byť dostačujúce len prehľadanie verejných databáz.

  2. Terénna práca: Výjazdy na miesto, rozhovory so svedkami alebo návštevy relevantných inštitúcií môžu zvyšovať náklady na vyšetrovanie.

  3. Zahraničné vyšetrovanie: Ak hľadaná osoba alebo relevantné informácie sú v zahraničí, môže to zvyšovať náklady kvôli potrebe spolupráce s medzinárodnými agentúrami alebo potrebe cestovať.

  4. Použitá technológia: V niektorých prípadoch môže byť potrebné využívať špeciálnu technológiu alebo softvérové nástroje, čo môže ovplyvniť konečnú cenu služby.

  5. Trvanie vyšetrovania: Dlhšie trvajúce prípady, ktoré si vyžadujú viac času a zdrojov, môžu byť nákladnejšie.

  6. Komplexnosť prípadu: Každý prípad je jedinečný a niektoré môžu byť komplikovanejšie kvôli nedostupnosti informácií, nejasnostiam alebo ďalším faktorom.

Je dôležité si uvedomiť, že aj keď základná cena začína od 800 EUR, konečné náklady môžu byť vyššie v závislosti od konkrétnych požiadaviek a zložitosti prípadu. Vždy odporúčame potenciálnym klientom absolvovať úvodnú konzultáciu, aby sme mohli poskytnúť presnejší odhad nákladov na základe špecifikácií konkrétneho prípadu.

Prvky služby

Úvodná konzultácia

V prvom kroku sa s klientom diskutuje o dôvodoch vyhľadávania a dostupných informáciách. Cieľom je získať jasný obraz o osobe alebo osobách, ktoré klient hľadá.

Zhromažďovanie údajov

Táto fáza zahŕňa zbieranie všetkých dostupných informácií o hľadanej osobe. Môže to zahŕňať verejné záznamy, sociálne siete, databázy, historické dokumenty a ďalšie dostupné zdroje.

Terénna práca

Ak je to potrebné, naši detektívi môžu vykonať terénne vyšetrovanie, čo zahŕňa návštevy miest, kde by mohla hľadaná osoba bývať alebo pracovať, rozhovory s potenciálnymi svedkami a susedmi.

Spolupráca s inými agentúrami

V niektorých prípadoch môže byť potrebná spolupráca s inými detektívnymi agentúrami alebo s vládnymi inštitúciami, doma aj v zahraničí, na získanie potrebných informácií.

Analýza a správa

Po zhromaždení všetkých informácií sa vypracuje podrobná správa pre klienta s výsledkami vyšetrovania a odporúčaniami pre ďalšie kroky.

+ podpora v nadviazaní kontaktu

Klienti sa na nás často obracajú s rôznymi dôvodmi, prečo hľadajú svojich príbuzných. Môže ísť o potrebu uzavrieť rodinné záležitosti, získať lepšie porozumenie rodinnému pôvodu alebo jednoducho obnoviť vzťahy, ktoré boli prerušené. V mnohých prípadoch môže znovu nadviazanie rodinných väzieb priniesť uzdravenie a uzavretie dlhodobých emocionálnych rán.

V našej detektívnej kancelárii chápeme citlivosť týchto situácií a pristupujeme k nim s maximálnou diskrétnosťou a profesionálnosťou. Naším cieľom je pomôcť klientom nájsť odpovede a dosiahnuť uzavretie v dôležitých oblastiach ich života.

O našej detektívnej kancelárii

Náš kolektív nie je zložený iba z detektívov. Zahŕňa analytikov, expertov v oblasti OSINT, IT, práva a iných renomovaných špecialistov.

Súkromní detektívi zo zistíme

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov máme exkluzívny prístup do rôznych interných databáz, čo nám umožňuje efektívne hľadať informácie o osobách alebo spoločnostiach. Členstvo v SASD tiež znamená, že poskytujeme služby s vysokým stupňom profesionalizmu a diskrétnosti.